Niên giám thống kê ASEAN 2018

31/01/2019    2960

Thời gian: tháng 01/2019

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Niên giám thống kê ASEAN 2018, được thực hiện bởi Phòng Số liệu, Ban Thư ký ASEAN, cung cấp những dữ liệu cập nhật và nhất quán về sự phát triển kinh tế và xã hội của các nước thành viên ASEAN.

Số liệu của Niên giám thống kê 2018 bao gồm cả 10 nước ASEAN trong giai đoạn 2017-2018, và các lĩnh vực nhân khẩu học, giáo dục, sức khỏe, lao động, kinh tế vĩ mô, thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư trực tiếp nước ngoài, giao thông và thông tin liên lạc, du lịch, nông nghiệp và sản xuất.

Niên giám được đính kèm dưới đây: