Các biểu thuế XNK hiện hành

Thời gian: 11/07/2023 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Thời gian: 1/2023 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Thời gian: 1/2022 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Tổng hợp các biểu thuế hiện hành thực thi các FTA của Việt Nam

Xem thêm

Thời gian: 1/2021 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Thời gian: 1/2020 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm