Báo cáo: Thuận lợi hóa thương mại qua biên giới trong bối cảnh các khuôn khổ AEC, ASEAN - Trung Quốc và tiểu vùng sông Mekong mở rộng

23/11/2018    839

Báo cáo: Thuận lợi hóa thương mại qua biên giới trong bối cảnh các khuôn khổ AEC, ASEAN - Trung Quốc và tiểu vùng sông Mekong mở rộng

Thời gian: 6/2017

Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Những phân tích, đánh giá chung về kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong giai đoạn vừa qua được nêu ra trong báo cáo để làm cơ sở cho đề xuất một số giải pháp phát triển thương mại qua biên giới trong bối cảnh các khuôn khổ AEC, ASEAN – Trung Quốc và GMS. Trên cơ sở bối cảnh phát triển thương mại qua biên giới trong giai đoạn tới, bao gồm Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, hợp tác ASEAN – Trung Quốc và Hợp tác tiểu vùng Mê - kông mở rộng, nghiên cứu đưa ra một số dự báo triển vọng phát triển thương mại qua biên giới, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình hiện tại (chi tiết trong tài liệu).

Báo cáo được đính kèm dưới đây