Sách hướng dẫn về Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN

16/04/2018    2348

Thời gian: 04/2014

Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) là một công cụ ràng buộc pháp lý mà Việt Nam là một thành viên. Đây là một hiệp định mới, ký ngày 26 tháng 2 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 3 năm 2012. ACIA, thay thế cho các hiệp định trước đó là Hiệp định Đầu tư ASEAN (AIA) và Hiệp định Bảo lãnh Đầu tư (IGA), là một trong số ít các hiệp ước đầu tư đa phương của thế giới, sau Chương 11 của NAFTA và Hiệp ước Hiến chương Năng lượng. Do thiếu cơ sở pháp lý và khuôn khổ đầu tư được nhất trí ở mức độ đa phương tương tự như trong thương mại quốc tế, việc diễn giải và lồng ghép các điều khoản của ACIA vào luật pháp quốc gia của Việt Nam còn nhiều vướng mắc.

Trước những thách thức đó, Vụ Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ để diễn giải chính xác về ACIA dưới dạng Sách hướng dẫn, nhằm giúp Bộ và các tổ chức chính phủ khác đánh giá tác động của ACIA đến khuôn khổ luật pháp quốc gia và thực thi các điều khoản của hiệp định một cách phù hợp.

Là một phần hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP vào quá trình tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN của Việt Nam, cuốn Sách hướng dẫn được soạn thảo chủ yếu phục vụ mục đích sử dụng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thành cũng như các cơ quan cấp phép đầu tư, cụ thể là Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất. Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần phổ biến và nâng cao nhận thức cho các đối tượng như doanh nghiệp, giới nghiên cứu và các bên liên quan khác về ACIA cũng như những thách thức và cơ hội của Việt Nam trong việc hoàn tất công đoạn cuối cùng của việc giảm/gỡ bỏ những hạn chế và kìm hãm đầu tư theo Lộ trình chiến lược xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: