Sổ tay về Tự do hóa Dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN: Dịch vụ Kiến trúc

06/01/2017    153


Sổ tay về Tự do hóa Dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN: Dịch vụ Kiến trúc

Đơn vị thực hiện: The ASEAN Secretariat - ASEAN

Thời gian thực hiện: năm 2015

Lời giới thiệu: 

"Sổ tay “TỰ DO HÓA DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP THÔNG QUA THỪA NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN: DỊCH VỤ KIẾN TRÚC” là một trong bốn cuốn Sổ tay được xuất bản bởi Thư ký ASEAN để cung cấp hướng dẫn về tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp trong ASEAN. Ba cuốn Sổ tay còn lại trong loạt ấn phẩm này lần lượt viết về các nghề nghiệp liên quan tới kế toán, kiến trúc và khảo sát.

Cuốn Sổ tay này là một công cụ quan trọng để truyền tải thông tin và tạo ra sự hiểu biết rộng hơn về sự tự do hóa thương mại dịch vụ kiến trúc trong ASEAN.

Thông qua Sổ tay, các chuyên gia kiến trúc sẽ có khả năng thu thập thông tin về cách đánh giá và thực hành như một kiến trúc sư, kể cả với tư cách là một người lao động, qua sự hợp tác hoặc qua việc thành lập hiện diện thương mại, trong tất cá các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS)."

Vui lòng tải tài liệu đính kèm tại đây