Báo cáo Hội nhập ASEAN 2015

06/01/2017    180

Báo cáo Hội nhập ASEAN 2015

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2015

Lời giới thiệu: 

"Với sự ra đời cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay, ASEAN cần tiến hành đánh giá một cách bao quát và chặt chẽ các nỗ lực hội nhập kinh tế của mình. Báo cáo Hội nhập ASEAN (AIR) 2015 cung cấp một phân tích toàn diện về tiến trình và các tác động của các biện pháp do ASEAN đưa ra nhằm hướng tới sự thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Xây dựng dựa trên những nỗ lực tiến bộ để giám sát việc thực hiện Kế hoạch AEC thông qua việc sử dụng Thẻ điểm AEC, cũng như căn cứ vào các chỉ tiêu thống kê hội nhập khu vực và những kết quả từ các nghiên cứu đã có, AIR 2015 đưa ra những đánh giá về định lượng và định đính liên quan tới các nỗ lực hội nhập kinh tế ASEAN, bao gồm cả thành tựu lẫn thách thức.

AIR 2015 chỉ ra rằng các biện pháp hội nhập kinh tế ASEAN đã góp phần căn bản vào kiến trúc kinh tế khu vực, bảo đảm kết quả hoạt động tốt và liên lục cho cả nền kinh tế các quốc gia và khu vực. Thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý, cùng với sự hỗ trợ sâu rộng và hợp tác chặt chẽ hơn về chính sách và chương trình giữa các nước thành viên để thực hiện các cam kết quan trọng trong khu vực, AEC mang lại cơ hội lớn hơn về thương mại, kinh doanh và đầu tư, thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho nhiều ngành kinh tế trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Hướng tới việc thực hiện chương trình nghị sự AEC trong mười năm tới, Bản báo cáo Hội nhập ASEAN (được xuất bản định kz) sẽ giúp phần nào định hình khung giám sát nhằm đóng góp vào chính sách cũng như quá trình ra quyết định, thúc đẩy giai đoạn hội nhập kinh tế ASEAN tiếp theo một cách công bằng và bền vững, đem lại nhiều phúc lợi và đảm bảo cuộc sống tốt hơn trong tương lai cho toàn bộ nhân dân ASEAN."

Vui lòng tải tài liệu đính kèm dưới đây