Sổ tay về tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN: Dịch vụ Kỹ thuật

09/01/2017    135

Sổ tay về tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN: Dịch vụ Kỹ thuật 

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Thời gian thực hiện: tháng 9 năm 2015

Lời giới thiệu:

"Cuốn số tay “TỰ DO HÓA DỊCH VỤ NGHỀ NGHIỆP THÔNG QUA THỪA NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN: DỊCH VỤ KỸ THUẬT’ là một trong số 4 cuốn sổ tay được xuất bản bởi Ban Thư ký ASEAN nhằm để cung cấp hướng dẫn về tự do hóa dịch vụ nghề nghiệp trong ASEAN. Ba quyển còn lại trong loạt sách này lần lượt viết về các nghề nghiệp liên quan tới kế toán, kiến trúc và khảo sát.

Cuốn Sổ tay là một công cụ quan trọng để tuyên truyền thông tin và giúp tạo ra sự hiểu biết rộng lớn hơn về tự do hóa thương mại trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật tại ASEAN.

Thông qua cuốn Sổ tay này, các chuyên viên kỹ thuật ở ASEAN sẽ có thể nắm bắt thông tin về cách đánh giá tiêu chuẩn và hành nghề nghề nghiệp của một kỹ sư, hay là một người lao động, nhờ vào các mối quan hệ hợp tác hoặc qua việc thiết lập hiện diện thương mại, trong tất cả các Quốc gia thành viên ASEAN (ASEAN Member States – AMS)."

Vui lòng tải tài liệu đính kèm dưới đây