Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Kết quả Hội nhập và Cơ hội cho Doanh nghiệp, người dân Việt Nam

09/01/2017    682

Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Kết quả Hội nhập và Cơ hội cho Doanh nghiệp, người dân Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Bộ Công thương và Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu

Thời gian thực hiện: 2016

Lời nói đầu:

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2015 là kết quả của tiến trình hội nhập kinh tế khu vực giữa 10 nước thành viên ASEAN từ năm 1967 (đối với Việt Nam là 20 năm từ 1995). Tầm nhìn xây dựng AEC được các Nhà Lãnh đạo ASEAN đặt ra tại Lễ kỷ niệm thành lập ASEAN lần thứ 30 vào năm 1997, với mục tiêu phát triển ASEAN thành một khu vực kinh tế thịnh vượng thông qua tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực.

Tầm nhìn này đuợc thảo luận từ năm 2003 đến 2007, cụ thể hóa và đúc kết thành Lộ trình Tổng thể Xây dựng AEC 2015 với các chương trình, kế hoạch hành động rõ ràng. Lộ trình này được các Nhà Lãnh đạo ASEAN ký kết vào năm 2007, đẩy nhanh mục tiêu thành lập AEC từ năm 2020 xuống năm 2015.

Vui lòng tải tài liệu đầy đủ tại đây: