Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 05

13/12/2010

Chủ đề: “Việt Nam và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương”.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 03 + 04

31/08/2010

Chủ đề: “Việt Nam và Công ước Vien 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 01 + 02

04/05/2010

Chủ để: “Doanh nghiệp với Đàm phán Thương mại Quốc tế”.