Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 05

13/12/2010

Chủ đề: “Việt Nam và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương”.