Tổng quan về Quy trình và thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam

Quy trình thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam bao gồm các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị nhập khẩu

Xác định diện nhập khẩu của hàng hóa

Trước khi nhập khẩu hàng hoá, người nhập khẩu phải xác định được hàng hoá của mình thuộc loại nào để tiến hành đúng và đầy đủ các thủ tục cho việc nhập khẩu hàng hoá đó bởi lẽ không phải mọi loại hàng hóa đều có thể được nhập khẩu vào Việt Nam, và không phải tất cả hàng hóa đều áp dụng một cơ chế nhập khẩu như nhau. Vì vậy, nhà nhập khẩu cần xem xét kỹ lưỡng hàng hóa có thuộc một trong các diện dưới đây hay không:

  • Hàng hóa bị cấm nhập khẩu
  • Hàng hóa phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành
  • Hàng hóa phải có Giấy phép nhập khẩu, theo điều kiện

Chi tiết Bước 1 xem tại: https://trungtamwto.vn/thi-truong-duc/19563-chuan-bi-nhap-khau-hang-hoa-vao-viet-nam

 

Bước 2. Xác định phân loại hàng hóa

Xác định phân loại (HS) cho hàng hóa là một bước rất quan trọng để xác định thuế quan áp dụng đối với hàng hóa đó. 

Việt Nam hiện áp dụng hệ thống HS chi tiết đến 8 số. Còn về phía Đức, Đức quy định chi tiết hơn đến HS 11 số, nhằm sử dụng cho việc áp thuế VAT và một số mục đích khác. Trên thực tế, khi hàng hóa Đức nhập khẩu vào Việt Nam cần được xác định mã HS phù hợp theo hệ thống HS của Việt Nam để tính thuế cho chính xác vì Hải quan Việt Nam sẽ phân loại hàng hoá dựa theo Hệ thống HS của Việt Nam chứ không phải của nước xuất khẩu.

Chi tiết Bước 2 xem tại: https://trungtamwto.vn/thi-truong-duc/19564-phan-loai-hang-hoa-nhap-khau-vao-viet-nam

 

Bước 3. Xác định các loại thuế phí phải nộp

Thuế nhập khẩu

Đối với hàng Đức nhập khẩu vào Việt Nam, có 2 lựa chọn về thuế quan, mỗi lựa chọn tương ứng với một mức thuế và các điều kiện hưởng mức thuế nhất định. Nhà nhập khẩu sẽ căn cứ vào điều kiện cụ thể của hàng hóa để chọn thuế quan phù hợp và có lợi nhất cho mình. Cụ thể:

  • Thuế MFN;
  • Thuế EVFTA. 

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ:

Chi tiết Bước 3 xem tại: https://trungtamwto.vn/thi-truong-duc/19565-cac-loai-thue-phi-khi-nhap-khau-vao-viet-nam

 

Bước 4. Khai và truyền tờ khai hải quan, nộp thuế, và thông quan

Khai hải quan

Nộp thuế

Nhà nhập khẩu phải nộp đầy đủ các loại thuế phí liên quan để được thông quan và giải phóng hàng hóa.

Chi tiết Bước 4 xem tại: https://trungtamwto.vn/thi-truong-duc/19566-thu-tuc-hai-quan-va-thong-quan-khi-nhap-khau-vao-viet-nam

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Doanh nghiệp: Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức" - Trung tâm WTO và Hội nhập