Cam kết WTO về Thép

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Ngành thép Việt Nam được khởi đầu bằng sự ra đời của Khu liên hợp gang thép Thái Nguyên. Sau một thời gian dài phát triển khá chậm, kể từ những năm 2000, ngành thép đã có những bước phát triển đáng kể. Diện mạo của ngành thép sẽ còn thay đổi ra sao sau khi Việt Nam gia nhập WTO? Doanh nghiệp trong ngành cần phải làm gì để hội nhập thành công?...Tất cả những vấn đề trên sẽ được đề cập trong cuốn booklet “Cam kết WTO về thép”

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: