Cam kết WTO đối với sản phẩm cây công nghiệp - Chăn nuôi

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính trong cam kết WTO của Việt Nam đối với sản phẩm cây công nghiệp và Chăn nuôi.

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: