Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực- Rau quả

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính trong cam kết WTO của Việt Nam đối với nhóm Lương thực - Rau quả

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: