Cam kết chung về mở cửa thị trường nông sản

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cuốn booklet “Cam kết chung về mở cửa thị trường nông sản” sẽ cung cấp cho bạn những quy định chung của WTO về vấn đề nông nghiệp, các cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường nông sản và về thuế quan đối với nông sản nhập khẩu…..

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: