Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 - 2013

02/05/2021

Thời gian: 2004 - 2013

Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Trong thập kỷ 2001-2010 những hạ tầng công nghệ thiết yếu cho thương mại điện tử như công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là Internet, và môi trường pháp lý như luật dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ, giao dịch điện tử… đã tạo nền tảng vững chắc cho sự hình thành thương mại điện tử ở nước ta. Dựa trên nền tảng đó, giai đoạn 5 năm 2011-2015 đã chứng kiến sự phát triển khá toàn diện và ổn định của thương mại điện tử và cho đến giai đoạn hiện nay thì thương mại điện tử đã trở thành một nền tảng trọng yếu của nền kinh tế.

Báo cáo TMĐT Việt Nam là ấn phẩm thường niên do Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương biên soạn, đã đồng hành với từng chặng đường phát triển của TMĐT Việt Nam từ thời kỳ đầu khi TMĐT mới hình thành cho đến nay, cung cấp cho người đọc bức tranh toàn cảnh về Thương mại điện tử qua từng năm: từ những thay đổi về chính sách pháp lý, cũng như thực trạng phát triển và ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp và người dân.

Dưới đây là các Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2013:

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 (Bản tiếng Anh)

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2008 (Bản tiếng Anh)

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009 (Bản tiếng Việt) (Bản tiếng Anh)

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2010 (Bản tiếng Việt)

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2011 (Bản tiếng Việt)

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2012 (Bản tiếng Việt)

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2013 (Bản tiếng Việt)