Sản phẩm chính

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 20+21 (Quý III+IV/2014) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý III+IV/2014 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Là một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với các sản phẩm chế biến nằm trong nhóm có kim ngạch xuất khẩu cao nhất liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây, ngành chế biến gỗ đang nhận được sự quan tâm của Chính phủ trong các chính sách, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, thương mại. 

Xem thêm

Hội nhập quốc tế là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế nước ta. Thời gian vừa qua, hội nhập đã mang lại những chuyển biến đáng kể trong cơ cấu và hiệu quả sản xuất kinh doanh nền kinh tế. Hội nhập mang tới cho các ngành kinh tế cơ hội để đa phương hóa, đa dạng hóa các đối tác, tăng cường năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng một nền kinh tế chung tự chủ và thịnh vượng.

Xem thêm

Trade Map là một hệ thống cơ sở dữ liệu cập nhật về tình hình thương mại (đặc biệt là xuất nhập khẩu) của các nước do Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) thiết lập. Đây là một công cụ đặc biệt hữu hiệu cho cả các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu để có được những số liệu cập nhật và đầy đủ nhất về tình hình thương mại của các nước nhằm phục vụ công việc kinh doanh hay nghiên cứu của mình

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 18+19 (Quý I+II/2014) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý I+II/2014 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 17(Quý IV/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong Quý IV/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thông qua các kênh hội nhập đa phương và song phương khác nhau, trong đó có việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác thương mại quan trọng.

Xem thêm

Cuối năm 2012, Trung tâm WTO – VCCI đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) đã tiến hành "Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp đối với các hỗ trợ từ các trung tâm WTO trong hội nhập kinh tế quốc tế” nhằm đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam đối với các Trung tâm WTO trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó có giải pháp thích hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm này.Khảo sát này đã nhận được phản hồi từ 548 doanh nghiệp thuộc 10 ngành sản xuất, xuất khẩu của 24 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. 

Xem thêm

Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 15+16 (Quý II+III/2013) sẽ cập nhật thông tin về tất cả các vấn đề hội nhập nổi bật trong 2 Quý II và III/2013 trên thế giới và của Việt Nam.

Xem thêm

Bản tin "Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế", ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xem thêm