Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 11+12

30/10/2012

Chủ đề: Việt Nam và Đàm phán Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương