Số liệu tổng hợp

Kỷ yếu "30 năm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành tháng 10/2018.

Xem thêm

Thời gian: 2011 - 2017Đơn vị thực hiện: Tổng cục Hải quan

Xem thêm

Năm thực hiện: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Xem thêm

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2017 đạt 33,4 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA và tăng 26% so với năm 2016. 

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: 1/2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (Dự án EU-MUTRAP)

Xem thêm

Thời gian: 2016 Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trung ương

Xem thêm

Ngày: 3/2017 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương Việt Nam

Xem thêm

Thời gian thực hiện: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Xem thêm