Số liệu tổng hợp

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Xem thêm

Thời gian: 07/2021 Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Xem thêm

Thời gian: 2010 - 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục thống kê

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: 1/2021 Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Xem thêm

Thời gian: 12/2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem thêm

Năm phát hành: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Chính phủ Hàn Quốc

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Vụ thống kê – Tổng cục thống kê

Xem thêm