Báo cáo sơ bộ Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

13/10/2017    351

Thời gian: 2016

Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trung ương

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2016 theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu chủ yếu của cuộc Tổng điều tra là thu thập thông tin phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn, đồng thời để đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tổng điều tra thực hiện với quy mô lớn liên quan đến hơn 17 triệu hộ điều tra ở nông thôn và hộ có hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản ở thành thị; 33.488 trang trại; 8.978 UBND xã. Để tổ chức cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đã huy động 180 nghìn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên.

Báo cáo được đính kèm dưới đây: