Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian thực hiện: 07/2020 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại Australia - ASEAN

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mexico

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Peru

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Brunei

Xem thêm

Cẩm nang tóm tắt các nội dung cốt lõi của CPTPP, lựa chọn trong số các cam kết có tác động trực tiếp và dự kiến có ảnh hưởng lớn nhất tới doanh nghiệp. Cẩm nang diễn giải các cam kết theo cách thức ngắn gọn, dễ hiểu nhất, với các đánh giá ban đầu về tác động tới doanh nghiệp, từ đó lưu ý doanh nghiệp về các vấn đề cần quan tâm nhất, công việc chuẩn bị cần tập trung nhất.

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Xem thêm