Báo cáo: Khảo sát hoạt động kinh doanh của Australia tại ASEAN 2020

20/07/2020    250

Thời gian thực hiện: 07/2020

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại Australia - ASEAN (AustCham ASEAN)

Báo cáo được khảo sát hàng năm bởi AustCham ASEAN, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về niềm tin và kế hoạch của cộng đồng doanh nghiệp Australia trong ASEAN. Những hiểu biết sâu sắc từ báo cáo này được sử dụng để thông báo cho các nhà hoạch định chính sách chính về những cơ hội và thách thức ở mỗi quốc gia thành viên riêng lẻ và trong toàn khu vực.

Báo cáo "Khảo sát hoạt động kinh doanh của Australia tại ASEAN 2020" bao gồm các nội dung về tác động của đại dịch COVID-19 tới hoạt động kinh doanh tại ASEAN; bức tranh hoạt động kinh doanh tại ASEAN; mở rộng hoạt động kinh doanh tại ASEAN và tổng quan về Hội nhập kinh tế ASEAN.

Báo cáo năm nay còn có bản Báo cáo cập nhật tháng 7 với những nội dung bổ sung về tác động của COVID-19 đến doanh nghiệp trong 6 tháng tiếp theo; dự đoán những thách thức và cơ hội phát sinh từ đại dịch COVID-19 cũng như tổng hợp hỗ trợ của Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN trong giai đoạn dịch bệnh. Bản cập nhật này được coi là bản hướng dẫn giúp các doanh nghiệp Australia ứng phó với COVID-19 ở ASEAN, đồng thời giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách chiến lược hơn.

Bản mềm Báo cáo (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây.