Báo cáo "Các Hiệp định Thương mại thực tế và tiềm năng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Tác động dự tính"

18/11/2020    320

Thời gian: 10/2019

Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Thế giới

Báo cáo đánh giá và so sánh các tác động kinh tế của bốn hiệp định thương mại tự do thực tế và tiềm năng trong Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, đôi khi còn được gọi là TPP-11), Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương ban đầu (TPP-12), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Khu vực Thương mại Tự do Châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).

Báo cáo được thực hiện bởi 3 tác giả Michael J. Ferrantino, Maryla Maliszewska, Svitlana Taran, dưới sự hỗ trợ của tổ chức Ngân hàng Thế giới.

Bản mềm báo cáo được đính kèm dưới đây: