VNTR – Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam

20/04/2022    2173

1. Giới thiệu chung

Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR) (https://vntr.moit.gov.vn/) là cơ sở dữ liệu về tất cả các Hiệp định thương mại cũng như các quy tắc và quy định xuyên biên giới mà thương nhân phải tuân theo khi tiến hành hoạt động thương mại về Dịch vụ và Hàng hóa qua biên giới Việt Nam. VNTR được thiết kế để trở thành một nguồn tư liệu cho phép thương nhân nắm bắt nhanh chóng và hiệu quả các quy tắc và quy định phải tuân theo để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu thương mại xuyên biên giới của Việt Nam.

2. Chức năng của Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR)

  • Giúp các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành về thương mại, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật về các diễn biến và cơ hội mới liên quan đến thương mại.
  • Giúp Việt Nam hội nhập toàn diện vào cộng đồng kinh tế quốc tế.
  • Khẳng định vị thế của Việt Nam như một đối tác hàng đầu trong các thỏa thuận thương mại tự do.
  • Đáp ứng các cam kết về thương mại của Việt Nam với tư cách là thành viên của ASEAN.
  • Hỗ trợ những nỗ lực tăng cường hoạt động thương mại hai chiều của Việt Nam, và giúp các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu, quy mô và ngành nghề có thể tiếp cận thông tin thương mại để phát triển và lớn mạnh.
  • Giúp Việt Nam khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19 và góp phần vào quỹ đạo tăng trưởng kinh tế sau đại dịch.

3. Kết cấu Website và Hướng dẫn sử dụng

Trang web của VNTR có kết cấu gồm các mục: (1) Trang chủ; (2) Thương mại hàng hóa; (3) Thương mại dịch vụ; (4) Đầu tư; (5) Hiệp định; (6) Tin tức

3.1. Trang chủ

Doanh nghiệp có thể “Tìm kiếm hàng hóa”; “Tìm kiếm dịch vụ”; “Tìm kiếm đầu tư” trong Thanh tìm kiếm tại Trang chủ

Với tùy chọn “Tìm kiếm hàng hóa”, sau khi nhập mã HS/tên Hàng hóa lên Thanh tìm kiếm và lựa chọn quốc gia Xuất khẩu, Doanh nghiệp sẽ tìm kiếm được thông tin về: (i) Biểu thuế; (ii) Quy tắc xuất xứ và (iii) các biện pháp phi thuế quan đối với mặt hàng đang tìm kiếm

Với tùy chọn “Tìm kiếm dịch vụ”, “Tìm kiếm đầu tư”, doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 dịch vụ/đầu tư từ danh sách thả xuống hoặc nhập từ khóa cho dịch vụ mà mình muốn tìm kiếm

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tìm kiếm nhanh các Thông tin về: Danh mục hàng hóa, biểu thuế, quy tắc xuất xứ, biện pháp phi thuế quan, văn bản pháp quy, thủ tục… bằng cách nhấp vào những Thanh hiển thị tại Trang chủ

3.1. Thương mại hàng hóa

Mục này cung cấp các thông tin về “Danh mục hàng hóa” của Việt Nam, “Biểu thuế” của Việt Nam và đối tác trong các FTA mà Việt Nam tham gia, “Quy tắc xuất xứ” trong các Hiệp định, “Biện pháp phi thuế quan” đối với hàng hóa nhập khẩu, Văn bản pháp quy...

Doanh nghiệp có thể lựa chọn vào các Phân mục mà mình đang tìm kiếm

3.3. Thương mại dịch vụ

Mục này cung cấp các thông tin về “Phân loại các ngành dịch vụ theo WTO”, “Phân loại sản phẩm theo UN”, “Hiệp định Thương mại dịch vụ”, “Biểu dịch vụ” và các “Văn bản pháp quy”

Doanh nghiệp có thể lựa chọn vào các Phân mục mà mình đang tìm kiếm

3.4. Đầu tư

Mục này cung cấp các thông tin về “Phân loại các hoạt động kinh tế”, “Các hiệp định về đầu tư”, “Biểu đầu tư” và các “Văn bản pháp quy” liên quan

Doanh nghiệp có thể lựa chọn vào các Phân mục mà mình đang tìm kiếm

3.5. Hiệp định

VNTR cung cấp dữ liệu về “Văn kiện Hiệp định”, “Cam kết chính” và các “Văn bản pháp quy” của các FTA mà Việt Nam tham gia

3.6. Tin tức

Ngoài cung cấp thông tin về các cam kết về Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư, VNTR còn cập nhật các tin tức, sự kiện, ấn phẩm và số liệu thống kê liên quan đến thương mại xuyên biên giới với Việt Nam. Doanh nghiệp có thể truy cập các bài báo và sự kiện đáng quan tâm trực tiếp từ Trang chủ hoặc từ thanh trình đơn của VNTR hoặc có thể truy cập các bài viết trước đây bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm bài viết và cung cấp khoảng thời gian nếu muốn.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI