Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, bảo hiểm

23/12/2009    505

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cuốn booklet “Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dich vụ thuế - bảo hiểm” sẽ giúp bạn tìm hiểu Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế và dịch vụ bảo hiểm? Các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, bảo hiểm nước ngoài có thể hiện diện thương mại ở Việt Nam dưới hình thức nào? Việt Nam có hạn chế đẩu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và dịch vụ bảo hiểm hay không?...

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: