Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019

27/04/2020    12934

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Tiếp nối những kết quả đạt được từ Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016, 2017, 2018 và tiếp tục thực hiện Kế hoạch của ngành Công Thương triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa định hướng đến năm 2030, triển khai Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Báo Công Thương xây dựng Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2019. 

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam qua các năm là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cùng những phân tích và dự báo cho thời kỳ tiếp theo. Đây là nguồn cung cấp thông tin hữu ích cho hoạt động của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu và đào tạo có liên quan.

Tham khảo

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2016

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: