Các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS)

23/12/2009

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính trong Hiệp định của WTO về Các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS)

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: