Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022

05/01/2023

Thời gian: 2022

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Năm 2021, hoạt động của các doanh nghiệp nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tếthế giới đã phục hồi nhưng chậm lại và không đồng đều giữa các quốc gia. Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát với biến chủng mới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước. Trước tình hình đó, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã có nhiều quyết sách, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt thực hiện, kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, thực hiện chiến dịch ngoại giao và tiêm chủng vắc-xin thần tốc, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn do đại dịch. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân từng bước ổn định trở lại. Đây chính là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp và nền kinh tế nhanh chóng phục hồi nhanh vào những tháng cuối năm 2021.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước. Để phản ánh quá trình phát triển và ghi nhận những đóng góp quan trọng, đồng thời cung cấp bức tranh tổng thể về doanh nghiệp Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022”.

Nội dung ấn phẩm cung cấp những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 và được chia thành 3 phần:

Phần I: Bối cảnh và tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2021;

Phần II: Một số chỉ tiêu chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất
kinh doanh giai đoạn 2016-2020;

Phần III: Số liệu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và năm 2021.

Tham khảo:

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: