Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2017 - 2020

23/07/2020

Thời gian: 2017 - 2020

Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam.

Để có bức tranh tổng quan về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng và doanh nghiệp trong cả một năm, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương xây dựng ấn phẩm Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam.

Sách trắng Thương mại điện tử là tài liệu được xuất bản thường niên nhằm tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu toàn cảnh về thương mại điện tử Việt Nam từ môi trường hạ tầng chính sách đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng/doanh nghiệp. Ấn phẩm này nhằm phác họa những nét chính của tình hình phát triển thương mại điện tử Việt Nam trong suốt cả một năm.

Ngoài các số liệu thường niên về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp và người dân cả nước, Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam còn cung cấp số liệu điều tra chính thức về mức độ ứng dụng thương mại điện tử tại khu vực nông thôn, góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể về thương mại điện tử.

Tham khảo

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2021

Dưới đây là các phiên bản Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.