Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2012 - 2021

10/04/2021

Thời gian: 2012 - 2021

Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Trong thập kỷ 2001-2010 những hạ tầng công nghệ thiết yếu cho thương mại điện tử như công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là Internet, và môi trường pháp lý như luật dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ, giao dịch điện tử… đã tạo nền tảng vững chắc cho sự hình thành thương mại điện tử ở nước ta. Dựa trên nền tảng đó, giai đoạn 5 năm 2011-2015 đã chứng kiến sự phát triển khá toàn diện và ổn định của thương mại điện tử và cho đến giai đoạn hiện nay thì thương mại điện tử đã trở thành một nền tảng trọng yếu của nền kinh tế.

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam là một ấn phẩm thường niên, cung cấp cho người đọc bức tranh toàn cảnh về Thương mại điện tử qua từng năm: từ những thay đổi về chính sách pháp lý, cũng như thực trạng phát triển và ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp và người dân.

Dưới đây là các Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2021:

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2012 (Bản tiếng Việt)

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2013 (Bản tiếng Việt)

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2014 (Bản tiếng Việt)

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2015 (Bản tiếng Việt) (Bản tiếng Anh)

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2017 (Bản tiếng Việt)

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2018 (Bản tiếng Việt) (Bản tiếng Anh)

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2019 (Bản tiếng Việt) (Bản tiếng Anh)

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2020 (Bản tiếng Việt) (Bản tiếng Anh)

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2021 (Bản tiếng Việt) (Bản tiếng Anh)