Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới 2020

07/01/2020

Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới là ấn phẩm thường niên của Liên Hiệp Quốc. Ấn phẩm cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế toàn cầu trong thời gian vừa qua, những triển vọng ngắn hạn của nền kinh tế thế giới và các chính sách phát triển kinh tế toàn cầu quan trọng.

Trong bối cảnh tranh chấp thương mại kéo dài và những bất ổn chính sách trên phạm vi rộng, nền kinh tế toàn cầu năm qua đã suy giảm đáng kể. Mặc dù dự báo rằng tình hình nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng nhẹ, Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới 2020 vẫn đưa ra các những khuyến cáo về các rủi ro kinh tế xuất phát từ tình hình phân cực chính trị sâu sắc và những hoài nghi về lợi ích của chủ nghĩa thương mại đa phương. Những rủi ro này có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và lâu dài cho triển vọng phát triển của nền kinh tế toàn cầu. 

Cùng với sự suy thoái kinh tế, việc gia tăng nhiệt độ toàn cầu và những cú sốc liên quan đến thời tiết ngày càng đáng báo động đã đặt ra nhu cầu cấp thiết cho sự thay đổi mạnh mẽ trong thị trường năng lượng toàn cầu. Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới 2020 phân tích những thay đổi này sẽ tác động đến kinh tế toàn cầu như thế nào. Việc chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch hơn không chỉ mang lại lợi ích về môi trường và sức khỏe, mà còn mang lại cơ hội kinh tế cho nhiều người. Tuy nhiên, nếu không có chính sách phát triển phù hợp, chi phí và lợi ích sẽ được phân bổ không đồng đều trong và giữa các quốc gia.

Ấn phẩm (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: