Báo cáo nghiên cứu giải pháp tăng cường hiệu quả tham vấn DN trong đàm phán các HĐTM tự do

18/12/2013    219

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thông qua các kênh hội nhập đa phương và song phương khác nhau, trong đó có việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác thương mại quan trọng.

Trong quá trình đàm phán này, việc tham vấn thường xuyên và hiệu quả giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng vào kết quả đàm phán cũng như thực thi các FTA này trong tương lai.

Ngày 20/1/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 06/2012/QĐ–TTg về việc Tham vấn Cộng đồng Doanh nghiệp về các Thỏa thuận TMQT chính thức công nhận vai trò và quyền được tham vấn của cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Nói cách khác các doanh nghiệp Việt Nam từ đây đã có một cơ chế chính thức để tham gia cùng Nhà nước trong quá trình đàm phán và thực thi các thỏa thuận TMQT.

Cơ chế đã hình thành nhưng triển khai thế nàocho hiệu quả không phải là điều đơn giản. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Quyết định 06/2012/QĐ-TTg, bên cạnh những thành công ban đầu tích cực, còn nhiều vấn đề vướng mắc cả trong cơ chế và năng lực tham vấn của các bên liên quan.

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đến năm 2020” (CEFIIV) của Bộ Ngoại giao Việt Nam và UNDP, Trung tâm WTO thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu “Giải pháp tăng cường hiệu quả tham vấn cộng đồng doanh nghiệp trong đàm phán các Hiệp định thương mại tự do”.

Nghiên cứu này sẽ đóng góp vào việc tăng cường chất lượng của các phương án đám phán của Chính phủ Việt Nam cũng như góp phần vào các nỗ lực tăng cường năng lực hội nhập kinh tế của các doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam.

Download bản Nghiên cứu đầy đủ tại đây: