Xác định trị giá tính Thuế hải quan

23/12/2009    1191

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Booklet này giới thiệu Hiệp định về xác định trị giá tính thuế hải quan của WTO nhằm cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục, phương pháp xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu.

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: