Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2015 - 2018

03/05/2020    342

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Vụ thống kê – Tổng cục thống kê

Cuốn sách cung cấp thông tin về thực trạng và động thái tình hình kinh tế - xã hội cũng như nguồn lực phát triển của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của nước ta trong những năm gần đây

Nội dung cuốn sách gồm hai phần: (1) Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, gồm số liệu các năm 2015-2018 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu do địa phương tính toán; (2) Số liệu kinh tế - xã hội tổng hợp cả nước, gồm số liệu của cả nước từ năm 2015 đến 2018.

Bản mềm Sách được đính kèm dưới đây: