Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

16/04/2021    455

Thời gian: 2021 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ 01/06/2019. 

Một trong các yêu cầu cơ bản của VPA-FLEGT là gỗ và sản phẩm gỗ chế biến xuất khẩu từ Việt Nam hay tiêu thụ ở thị trường nội địa Việt Nam đều phải “hợp pháp”. Theo VPA-FLEGT, “gỗ hợp pháp” là gỗ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan tới quá trình khai thác, vận chuyển, nhập khẩu, sản xuất, chế biến các sản phẩm này. Để thực hiện yêu cầu này của Hiệp định, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020 Quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Trong thời gian tới, một số quy định khác cũng sẽ được ban hành để hướng dẫn cam kết về gỗ hợp pháp của VPA-FLEGT trong các khía cạnh cụ thể khác, trong đó có đấu thầu mua sắm gỗ hợp pháp.

Gỗ và các sản phẩm gỗ (sau đây gọi chung là “sản phẩm gỗ”) là đối tượng mua sắm phổ biến của nhiều gói thầu theo thủ tục đấu thầu. Để đảm bảo tính hợp pháp của sản phẩm gỗ trong các gói thầu mua sắm công /theo thủ tục đấu thầu, các đơn vị mua sắm/mời thầu, đặc biệt là các cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu thầu các gói thầu có sản phẩm gỗ cần nắm được các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tính hợp pháp của gỗ, được quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan.

“Sổ tay đấu thầu gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Trung tâm WTO và Hội nhập) biên soạn nhằm giúp các đơn vị mua sắm/mời thầu và cán bộ trực tiếp tham gia đấu thầu trong công tác này. Sổ tay giới thiệu những yêu cầu cơ bản về gỗ hợp pháp, các vấn đề mà người đấu thầu cần quan tâm khi mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu trong các gói thầu có sản phẩm gỗ. 

Bản mềm Sổ tay được đính kèm dưới đây: