Báo cáo: Việt Nam năng động - Tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao

09/06/2020    1865

Thời gian: 5/2020

Đơn vị thực hiện: The World Bank

Chiến lược phát triển của Việt Nam cần nhanh chóng được đổi mới. Những năm trước đây, tăng trưởng đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Nhưng khi môi trường thuận lợi trong nước và quốc tế đã thay đổi, tăng trưởng trong tương lai phải dựa trên năng suất lao động - các doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng, lao động và tài nguyên thiên nhiên cần được sử dụng hiệu quả để cho sản lượng cao hơn và chất lượng tốt hơn. Báo cáo Việt Nam năng động của Ngân hàng Thế giới phân tích các ưu tiên trong mô hình tăng trưởng mới dựa trên những ý kiến tham vấn sâu rộng, kinh nghiệm quốc tế và các kết quả nghiên cứu gần đây.

Bản mềm Báo cáo (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) được đính kèm dưới đây: