Sách trắng Công nghiệp Việt Nam năm 2019

14/05/2020    2669

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Chính phủ Hàn Quốc

Kế thừa kết quả hợp tác thành công trong việc xây dựng Báo cáo cạnh tranh công nghiệp Việt Nam 2011, Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), cùng sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, đã triển khai Dự án “Hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng hoạch thể chế”. Sách trắng công nghiệp Việt Nam 2019 là một trong những kết quả hoạt động của Dự án, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2015 thông qua việc cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam, xác định những nút thắt và vấn đền chính cần được giải quyết ở cấp vĩ mô và cấp ngành, và đưa ra những đề xuất, khuyến nghị và giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu chính sách mà Chính phủ Việt Nam đã đặt ra../.

Bản mềm Ấn phẩm (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây