Hỏi về Khoản 5 Điều 6 Thông tư 68/2019

31/03/2020    1819

Câu hỏi:

Công ty TNHH Mainetti Việt Nam

Tại điểm c khoản 5 điều 6 của Thông tư 68/2019 hướng dẫn “cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn GTGT điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu.

Vậy xin được hỏi như sau:

Để thực hiện Thông tư 68/2019 thì cần sử dụng HĐTM trong việc khai báo mở tờ khai HQ nữa không? nếu HDĐT sau khi làm xong thủ tục HQ thì số HDĐT đó sẽ link như thế nào với tờ khai HQ? Trên tờ khai XK tại thời điểm mở tờ khai thì chưa có số hóa đơn, vậy tại ô số hóa đơn bỏ trống hay điền số phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hay thông tin nào khác?

Công ty xuất khẩu tại chỗ, tờ khai xuất khẩu chỉ có hiệu lực 15 ngày khi bên nhập mở tờ khai nhập khẩu đối ứng, sẽ có nhiều lý do và nguyên nhân khi bên Nhập quên mở tờ khai nên trễ hạn mở tờ khai Nhập khẩu khi đã quá 15 ngày và yêu cầu công ty hủy tờ khai xuất khẩu để mở lại. Phía Hải quan có cách nào để hạn chế vấn đề này hay không?

Trả lời:

Khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) có quy định trách nhiệm của người xuất khẩu, người nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. 

Khoản 3 Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) quy định cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu như sau “3. Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, hàng hóa tạm xuất - tái nhập thay đổi mục đích sử dụng, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa của doanh nghiệp nội địa xuất khẩu gia công cho doanh nghiệp chế xuất là tờ khai hải quan xuất khẩu và tờ khai hải quan nhập khẩu đã được xác nhận thông quan”.

Do đó, trước mắt đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện đảm bảo đúng quy định. Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để quản lý chặt chẽ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, hạn chế tình trạng bên nhập khẩu không mở tờ khai như Công ty kiến nghị.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính