Hỏi về chính sách thuế với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu và phế phẩm

19/03/2020    2791

Câu hỏi:

Công ty CP dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu dưới hình thức: Toàn bộ linh kiện đều nhập khẩu (10 loại linh kiện/sp) và Công ty lắp ráp thành 1 sản phẩm hoàn chỉnh để xuất khẩu.

Vậy chúng tôi có thể sử dụng hình thức sản xuất xuất khẩu hay không?

Các sản phẩm không đạt chất lượng xuất khẩu (phế phẩm) nhưng có thể bán trong nước mà các vật liệu được dùng để sản xuất sản phẩm này đều được nhập khẩu bằng hình thức E31 (sxkd). Doanh nghiệp phải xử lý các sản phẩm này thế nào về thuế

Trả lời:

1. Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chính nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Cơ sở để xác định hàng hóa miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu toàn bộ linh kiện để lắp ráp thành 1 sản phẩm hoàn chỉnh để xuất khẩu nếu đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập khẩu.

2. Về chính sách thuế đối với sản phẩm không đạt chất lượng xuất khẩu phải chuyển tiêu thụ nội địa

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định về việc kê khai nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Căn cứ Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới; hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Căn cứ Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về định mức hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có).

Căn cứ quy định nêu trên, đối với phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất, nằm trong định mức thực tế (đáp ứng quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) trường hợp tiêu hủy không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, không phải kê khai nộp thuế GTGT. Trường hợp sau khi tiêu hủy nhưng còn giá trị sử dụng, doanh nghiệp bán vào thị trường nội địa thì phải nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với sản phẩm không đạt chất lượng xuất khẩu, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm này để bán trong nước thì phải kê khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp đủ các loại thuế đối với nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ trong nước.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính