Hỏi về khai báo VAT với mặt hàng phế liệu

19/03/2020    1992

Câu hỏi:

Công ty TNHH CEDO Việt Nam

Công ty em là Công ty sản xuất, xuất khẩu từ nhựa, trong quá trình sản xuất, phế liệu phát sinh không thể quay vòng tái sử dụng. Công ty em bán vào nội địa dưới dạng phế liệu và khai báo VAT với cơ quan quản lý Thuế. Theo hướng dẫn tại công văn 4344/TCHQ thì DN phải khai báo và nộp VAT với cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, đối với công ty phế liệu hình thành từ cả nguyên vật liệu nhập khẩu và mua trong nước, vì thế công ty hiểu rằng cần phải phân bổ và tách giá bán phế liệu thành 2 phần; phần nhập khẩu thì khai báo Hải quan còn phần mua trong nước thì khai báo Thuế. 

Với trường hợp khai báo VAT với cơ quan Hải quan thì đơn vị thu mua phế liệu không cần hóa đơn đỏ. Kính đề nghị Cục thuế và Hải quan hướng dẫn theo quy định Nhà nước

Trả lời:

Căn cứ khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu và được xác định theo quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu trước được sử dụng để tái chế, sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì phải xây dựng định mức để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu đó theo quy định tại Điều này. (Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu lá thuốc lá để sản xuất xuất khẩu sợi thuốc lá loại 1 và sợi thuốc lá loại 2, công đoạn sản xuất là tách lá để sản xuất sợi thuốc lá loại 1 và cọng, sau đó sấy khô, ép bánh…thái sợi để sản xuất sợi thuốc lá loại 2. Vậy doanh nghiệp A phải xây dựng định mức đối với sợi thuốc lá loại 1 và sợi thuốc lá loại 2).

Trong đó, phế liệu là vật liệu loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu không còn giá trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác; phế phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất,…) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu và không đạt chất lượng để xuất khẩu.

Căn cứ khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định thì phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có). 

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp chỉ phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có) cho cơ quan hải quan đối với phần phế liệu, phế phẩm tạo ra từ nguồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Công ty không phải kê khai nộp thuế cho cơ quan hải quan đối với phế liệu, phế phẩm được hình thành từ nguồn nguyên liệu có nguồn gốc trong nước.

Việc phân bổ, chia tách do doanh nghiệp tự xác định dựa trên định mức thực tế sản xuất quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (số liệu thực tế nguồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu với nguồn mua trong nước được ghi nhận trên hợp đồng mua bán, tờ khai nhập khẩu, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn mua hàng, chứng từ thanh toán và các chứng từ khác có liên quan để xác định số lượng phế liệu, phế phẩm phải kê khai nộp thuế với cơ quan hải quan).

Đề nghị Công ty kiểm tra lại định mức thực tế sản xuất, hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các chứng từ tài liệu có liên quan để làm cơ sở kê khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm cho cơ quan hải quan theo đúng quy định nêu trên.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính