Hỏi chi tiết Điều 21 Thông tư 38/2015/TT- BTC về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa

18/03/2020    572

Câu hỏi:

Công ty TNHH Akiyama - SCC Việt Nam

Xin làm rõ nội dung tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT- BTC về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa. Có phải nội dung nêu tại Điều 21 này là áp dụng cho các đối tượng hàng hóa nhập khẩu khai báo theo loại hình E31 "Nhập sản xuất xuất khẩu" chứ không áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu khai báo theo loại hình E11 "nhập nguyên liệu vật tư từ nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất" có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Căn cứ quy định nêu trên hàng hóa nhập khẩu mã tờ khai E31 nhập sản xuất xuất khẩu và mã tờ khai E11 nhập khẩu nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất khi thay đổi mục đích sử dụng (nếu DNCX được phép bán hàng hóa vào thị trường nội địa theo quy định của pháp luật) đều phải thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính