Hỏi về tác động của việc khai chứng từ toàn bộ bằng tiếng Anh tới việc phân luồng tờ khai

18/03/2020    112

Câu hỏi:

Công ty TNHH Tư vấn Thuế Long Việt

Công ty có làm tờ khai nhập khẩu nhập camera oto, trong chứng từ invoice có sẵn chỉ có bản tiếng Anh, Công ty nhập tờ khai bằng tiếng Anh thì bị phân luồng đỏ, cho hỏi trong trường hợp chứng từ hoàn toàn bằng tiếng Anh liệu có cách nào mà không bị phân luồng đỏ không...

Trả lời:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật hải quan năm 2014. Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Điều 13, 14 và 15 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Việc doanh nghiệp khai hải quan với bộ hồ sơ hải quan có các loại chứng từ hoàn toàn bằng tiếng Anh không ảnh hưởng đến việc phân luồng tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty.

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính