Hỏi về thủ tục kê khai hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất khi bán sản phẩm vào thị trường nội địa

18/03/2020    3181

Câu hỏi:

Công ty TNHH Akiyama - SCC Việt Nam

1. Công ty chúng tôi là DNCX hiện muốn bán sản phẩm do DN sản xuất cho các DN nội địa. Chúng tôi có phải kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng của nguyên vật liệu đầu vào cho các sản phẩm bán vào nội địa không? Nếu có thì thủ tục kê khai như thế nào? các nghĩa vụ thuế phát sinh là gì?

2. Giả sử DNCX chúng tôi phải kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng và nộp thuế nhập khẩu, VAT. Vậy khi DN nội địa mua hàng của chúng tôi lại tiếp tục nộp thuế NK& VAT nữa có phải là thuế chồng thuế không? Xử lý phần thuế này như thế nào?

Trả lời: 

1. Căn cứ tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. 

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp doanh nghiệp chế xuất được phép bán sản phẩm vào thị trường nội địa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thương mại thì trước khi bán sản phẩm vào nội địa phải khai tờ khai hải quan mới, kê khai và nộp đủ các loại thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm bán vào thị trường nội địa. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

2. Doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa này doanh nghiệp chế xuất đã nộp đủ các loại thuế với cơ quan hải quan (DNCX được phép bán sản phẩm vào thị trường nội địa theo quy định của pháp luật) thì doanh nghiệp nội địa không phải đăng ký tờ khai nhập khẩu, thuế GTGT doanh nghiệp nội địa phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Thủ tục hải quan đối với trường hợp hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018). Theo đó, DNCX và doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).

Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính