Các biện pháp SPS: Báo cáo tình hình thương mại nông nghiệp giữa Campuchia, Lào, Việt Nam và Trung Quốc

26/08/2019    1472

Thời gian: 2017

Đơn vị thực hiện: Chương trình "Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế cho các sáng kiến tiểu vùng ở Châu Á (SCSI)" của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Được ủy quyền từ Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ), thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Chương trình "Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế cho các sáng kiến tiểu vùng ở Châu Á (SCSI)" hỗ trợ quá trình hội nhập khu vực tại châu Á. Trong số các lĩnh vực phụ trách, chương trình tập trung vào vấn đề vượt qua các rào cản kỹ thuật và phi kỹ thuật đối với thương mại nội khối trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với mục đích này, Chương trình SCSI đã công bố báo cáo về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) ở Campuchia, Lào, và Việt Nam liên quan tới hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc. Báo cáo là một phần của những nỗ lực liên tục trong việc thúc đẩy đối thoại khu vực bao gồm nâng cao năng lực quốc gia và cho phép khu vực tư nhân khai thác các cơ hội hợp tác và thương mại khu vực.

Báo cáo (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: