Một số cam kết liên quan đến hoạt động kinh doanh dầu khí trong CPTPP - EVFTA

25/07/2019    364

Câu hỏi:

1. Về CPTPP, tôi tìm thấy các cam kết bảo lưu về đầu tư và dịch vụ như dưới đây. Trung tâm có thể làm rõ thêm chi tiết về lộ trình áp dụng và thời hạn mở cửa những bảo lưu này được không? 

Annex I – Vietnam – p25 Foreign investment to own or operate power transmission facilities in Viet Nam may not be permitted. Viet Nam Electricity Corporation (EVN) is currently the sole authorised owner and operator of power transmission facilities in Viet Nam.

Annex I – Vietnam – p27Foreign investment in state-trading enterprises of Viet Nam that import certain tobacco products, oil products, publications, recorded media, aircraft and aircraft parts, as specified in Table 8(c) of the Report of the Working Party on the Accession of Viet Nam in the WTO may not be permitted.

Annex I – Vietnam – p32 - Foreign services suppliers are not allowed to supply services incidental to energy distribution. Foreign investment in these services is not permitted.

Annex I – Vietnam – p35 Oil and gas exploration, prospecting and exploitation : current Vietnamese laws and regulations prevail

Annex II – Vietnam – p11Viet Nam reserves the right to adopt or maintain any measure in regard of cross-border trade in services and investment regarding cigarettes and cigars, publications, precious metals and stones, pharmaceutical products and drugs, explosives, processed oil and crude oil

 2. Về CPTPP và EVFTA, tôi muốn cập nhật các cam kết về hoạt động nhập khẩu và phân phối dịch vụ xăng dầu từ các nhà đầu tư nước ngoài (Mã HS 27.09; 27.10 và 27.11)

 

Trả lời:

1. Về cam kết bảo lưu liên quan tới các dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí trong CPTPP

- Bảo lưu ở Annex 1: Việt Nam được phép tiếp tục các hạn chế hiện tại với nhà đầu tư CPTPP; nhưng nếu sau này sửa đổi thì chỉ được phép mở rộng hơn cho NĐT mà ko đc phép sửa hạn chế hơn; và đã mở rộng hơn thì ko đc phép hạn chế trở lại. Tuy nhiên trong vòng 3 năm, Việt Nam có quyền quy định bất kỳ điều gì, sau 3 năm các ràng buộc trên mới có hiệu lực

-Bảo lưu ở Annex 2: Việt Nam có thể quy định, sửa đổi bất kỳ điều gì, miễn là không trái cam kết.

- Với cả 2 Annexes: Bảo lưu này của Việt Nam là không có thời hạn, sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi Việt Nam tự nguyện muốn mở cho nhà đầu tư rộng hơn cam kết 

2. Với phân phối xăng dầu trong CPTPP và EVFTA

Trong cả 2 Hiệp định, Việt Nam đều không cam kết mở cửa cho nhà đầu tư từ các nước thành viên bán lẻ các sản phẩm xăng dầu. Vì vậy cơ chế vẫn nguyên như WTO hiện tại.

Hy vọng thông tin Trung tâm cung cấp hữu ích với Chị và Doanh nghiệp.

Trân trọng,