Hỏi về Hiệp định và nghị định thư giữa VN-USA

10/01/2019    664

Câu hỏi:

Kính gửi: Ban thư ký trung tâm WTO,

Theo nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định và nghị định thư giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Tôi xin hỏi Hiệp định này đã có hiệu lực chưa? Nếu đã có hiệu lực để hai bên áp dụng thì xin quý trung tâm gửi văn bản công bố.

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi email đến Trung tâm WTO và Hội nhập. Liên quan đến nội dung Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bạn có thể tham khảo trong link sau:

http://trungtamwto.vn/chuyen-de/9252-hiep-dinh-tranh-danh-thue-hai-lan-giua-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-hop-chung-quoc-hoa-ky

Hiện nay, Hiệp định nói trên đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, nhưng vẫn chưa được phía Hoa Kỳ phê duyệt, do đó Hiệp định vẫn chưa chính thức có hiệu lực. 

Hy vọng thông tin Trung tâm cung cấp hữu ích với bạn và Doanh nghiệp.

Trân trọng,