Bối cảnh thương mại mới: Triển vọng, thách thức và đối sách của Việt Nam

14/12/2018    234

Người thực hiện: Ths. Nguyễn Anh Dương, Ths. Đinh Thu Hằng - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Bài viết nhìn nhận một số diễn biến và triển vọng mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại trên thế giới và khu vực, trong đó nổi bật là việc leo thang chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Bài viết cũng tập trung phân tích một số thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết nhìn nhận một số định hướng chính sách để Việt Nam ứng phó hiệu quả với những thách thức trong bối cảnh thương mại mới.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: