Báo cáo Thương mại và Phát triển 2019: Tài trợ cho một thỏa thuận xanh toàn cầu

01/10/2019

Thời gian: 9/2019 

Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển - UNCTAD

Báo cáo Thương mại và Phát triển, ra mắt lần đầu vào năm 1981, là báo cáo hàng năm do Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển phát hành. Báo cáo phân tích các xu hướng hiện tại của nền kinh tế và các vấn đề chính sách tiêu biểu đang được quốc tế quan tâm, đồng thời, báo cáo đưa ra các đề xuất để giải quyết các vấn đề này ở nhiều cấp độ khác nhau.

Báo cáo Thương mại và Phát triển 2019: Tài trợ cho một thỏa thuận xanh toàn cầu cho thấy rằng cần xây dựng lại chủ nghĩa thương mại đa phương và áp dụng một phương án tài chính mới để đáp ứng nhu cầu tài chính của ý tưởng về Thỏa thuận xanh toàn cầu trong Chương trình nghị sự 2030, và điều này cần bắt đầu bằng một cuộc thảo luận nghiêm túc về các phương án tài chính công. 

Báo cáo (bằng Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: