Báo cáo Kinh tế Số 2019 - Tạo và nắm bắt giá trị: Ý nghĩa đối với các nước đang phát triển

01/10/2019

Thời gian: 09/2019

Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển - UNCTAD

Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ kỹ thuật số đang khiến các hoạt động kinh tế và xã hội có những thay đổi lớn. Tuy nhiên, sự phát triển quá đỗi nhanh chóng này có nguy cơ khiến các nước đang phát triển, và đặc biệt là các nước kém phát triển nhất, bị bỏ lại phía sau. Điều này đặt ra cho các quốc gia nhu cầu nắm bắt một cách thông minh các công nghệ mới và tăng cường quan hệ đối tác, để xác định được chiến lược phát triển kỹ thuật số và nắm bắt những thay đổi của quá trình toàn cầu hóa.

Báo cáo Kinh tế Số 2019 - Tạo và nắm bắt giá trị: Ý nghĩa đối với các nước đang phát triển, phiên bản đầu tiên của Báo cáo Kinh tế Số, xem xét ý nghĩa của nền kinh tế kỹ thuật số đối với các nước đang phát triển về mặt tạo và nắm bắt giá trị. 

Báo cáo (bằng Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: